Regulamin Rozgrywek Ligi PWr

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników rozgrywek mistrzowskich Międzywydziałowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar JM Rektora Politechniki Wrocławskiej.

§ 2 

Organizatorem rozgrywek jest Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej (zwany później Organizatorem).

§ 3 

Zawody rozgrywane są zgodnie z Zasadami Gry w Piłkę Nożną, niniejszym Regulaminem oraz Przepisami Gry w Piłkę Nożną.

§ 4 

Organem właściwym do prowadzenia i nadzorowania rozgrywek jest Organizator.

§ 5 

Celem rozgrywek jest:

a) Wyłonienie mistrza Międzywydziałowej Ligi Piłki Nożnej;

b) Promowanie sportu na Uczelni;

c) Nauka organizacji zespołu i pracy w grupie;

d) Integracja międzywydziałowa.

STRUKTURA ROZGRYWEK

§ 6 

Uczestnikami rozgrywek są reprezentacje następujących Wydziałów:

1. Wydział Architektury

2. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

3. Wydział Chemiczny

4. Wydział Elektroniki

5. Wydział Elektryki

6. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

7. Wydział Inżynierii Środowiska

8. Wydział Informatyki i Zarządzania

9. Wydział Mechaniczno-Energetyczny

10. Wydział Mechaniczny

11. Wydział Podstawowych Problemów Techniki

12. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

13. Wydział Matematyki

§ 7 

Rozgrywki prowadzone są w formacie mecz i rewanż. Okres rozgrywek jednego roku akademickiego wyłania mistrza.

§ 8 

Termin rozpoczęcia sezonu i terminy rozgrywania poszczególnych spotkań wyznacza Organizator.

§ 9 

Terminarz rozgrywek zostaje podany najpóźniej na dziesięć dni przed rozpoczęciem rozgrywek inajpóźniej do końca drugiego tygodnia semestru.

§ 10 

Z Regulaminem Rozgrywek winien zapoznać się każda reprezentacja oraz sędziowie przed  rozpoczęciem rozgrywek. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie jest argumentem w sprawach spornych.

§ 11 

Rozegrane zawody punktuje się następująco:

za zwycięstwo przyznaje się drużynie 3 punkty

za remis obie drużyny otrzymują 1 punkt

za przegraną drużyna otrzymuje 0 punktów

walkower – ujemny 1 punkt i wynik (5:0)

§ 12 

Mistrzostwo zdobywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, wg kolejności decydują:

a) Stosunek bramkowy w całym sezonie;

b) Ilość zdobytych bramek w całym sezonie;

c) Wynik meczu bezpośredniego (w przypadku więcej niż dwóch drużyn o równej ilości

punktów, równym stosunku bramkowym i ilości zdobytych bramek, tworzona jest mała tabela);

d) W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące

pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a podpunkty 1, 2 i 3 nie mogą rozstrzygnąć o kolejności w

tabeli, zarządza się dodatkowe spotkanie o tytuł mistrzowski.

Rozdział II

BOISKO

§ 13 

Wszystkie spotkania są rozgrywane na boisku Gimnazjum nr 19 przy ulicy Dembowskiego 39.

§ 14 

Boisko jest przystosowane do gry w piłkę nożną i spełnia wszystkie warunki bezpieczeństwa. Boisko posiada sztuczną nawierzchnię i wymiary 56×36 metrów.

§ 15 

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do stosowania obuwia zmiennego, spełniającego warunki Przepisów gry w piłkę nożną. Sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić zawodnika do zawodów, dbając o bezpieczeństwo obiektu sportowego oraz zdrowia zawodników.

Rozdział III

KRYTERIA UCZESTNICTWA ORAZ OBOWIAZKI REPREZENTACJI

§ 16 

Każda reprezentacja musi posiadać Koordynatora.

§ 17 

Koordynator reprezentacji jest wybierany przez Wydziałową Radę Studentów. Jest odpowiedzialny za wszelkie formalności związane z jej prowadzeniem, tj.:

a) Wybranie odpowiednich, reprezentujących możliwie najwyższy poziom sportowy

zawodników na Wydziale;

b) Zgłoszenie zawodników w wyznaczonym przez Organizatora terminie;

c) Dbanie o przestrzeganie Regulaminu rozgrywek przez zawodników;

d) Sporządzenie i przekazanie do Organizatora (nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem

rozgrywek) listy zgłoszeń zawodników;

e) Dostarczenie listy zawodników biorących udział w spotkaniu sędziemu najpóźniej na 5 min przed rozpoczęciem zawodów;

f) Wykonywanie ewentualnych poleceń sędziego w sprawach związanych z meczem.

§ 18 

Koordynator MA OBOWIĄZEK być na pierwszym meczu swojej reprezentacji. Na pozostałych meczach nie musi być osobiście, lecz musi być wyznaczona osoba funkcyjna pełniąca jego obowiązki, tą osobą może być zawodnik biorący udział w rozgrywkach.

§ 19 

Zaleceniem Organizatora jest posiadanie jednolitych strojów, sugerowane jest aby były to kolory macierzystych Wydziałów (takie jak kolory internetowych stron Wydziałowych). W razie braku jednolitych strojów, jedna z drużyn występuje w dostarczonych przez Organizatora plastronach.

§ 20 

Reprezentacja ma obowiązek stawić się na zawody maksymalnie 5 min przed rozpoczęciem zawodów.

Rozdział IV

ZAWODNICY

§ 21 

W zawodach mistrzowskich Wydziały mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Organizatora, pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych.

§ 22 

Lista zawodników musi zostać zgłoszona do organizatora w terminie do 3 października, i musi zawierać co najmniej 10 nazwisk zawodników. Do listy można dopisywać zawodników w terminie do 31 października. Maksymalna liczba zawodników na liście zgłoszeń wynosi 21. W terminie od 1 stycznia do 28 lutego otwarte jest „okienko transferowe” – koordynator może zgłosić nową listę, zarówno dodając, jak i usuwając z kadry zawodników. Zgłoszona lista również musi zawierać między 10 a 21 nazwisk.

§ 23 

Zawodnikiem uprawnionym do gry jest osoba znajdująca się na przesłanej Organizatorowi przez koordynatora liście zgłoszeń będąca studentem lub doktorantem danego Wydziału.

§ 24 

Zawody są rozgrywane w składach 7-osobowych (6 zawodników + bramkarz). Maksymalna liczba wpisanych na listę meczową wynosi 15. Minimalna liczba zawodników to 5. Jeżeli w trakcie trwania zawodów liczba ta będzie mniejsza, sędzia przerywa zawody, opisuje ten fakt w sprawozdaniu, a drużynie zostaje przyznany walkower.

§ 25 

Każdy zawodnik ma prawo do reprezentowania tylko jednego Wydziału, złamanie tego postanowienia grozi utraty punktów walkowerem we wszystkich meczach, każdej reprezentacji, w której ten zawodnik brał udział oraz indywidualnej konsekwencji dyscyplinarnej. Obowiązek za przestrzeganie tego postanowienia spada na koordynatora reprezentacji Wydziału.

§ 26 

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do posiadania legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość przez wszystkie mecze, brak takiego dokumentu sędzia opisuje w sprawozdaniu i sprawę poddaje się do rozstrzygnięcia organizatorowi.

§ 27 

Zmiany zawodników odbywają się tylko w strefach zmian swoich drużyn. Zawodnik wchodzący ma prawo wejść na pole gry, dopiero gdy zawodnik wymieniany je opuści. Zawodnik po zejściu z pola gry, może na nie powrócić z następna wymianą zawodników.

Rozdział V

SĘDZIOWIE

§ 28 

Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Organizator.

§ 29 

Sędzia prowadzi zawody zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Przepisami Gry w piłkę nożną.

§ 30 

Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia z jakichkolwiek powodów jest nieobecny, koordynatorzy oby drużyn są zobowiązani do wyłonienia kandydata do prowadzenia zawodów i muszą zaakceptować jednego z nich. W przypadku sporu decyduje losowanie w obecności obu koordynatorów. Fakt musi zostać opisany i dostarczony w sprawozdaniu do organizatora przez koordynatora reprezentacji gospodarzy. Jeżeli drużyny nie dojdą do porozumienia w wyborze sędziego zastępczego przyznawany będzie obustronny walkower.

§ 31 

Sędzia wyznaczony na zawody jest licencjonowanym sędzią piłkarskim. Ma prawo być zawodnikiem i osobą funkcyjna reprezentując swój wydział i brać udział w rozgrywkach, jednak ma zakaz sędziowania swojej reprezentacji. W szczególnych przypadkach, gdy zabraknie wyznaczonego sędziego przez organizatora, za zgodą koordynatora drużyny przeciwnej może poprowadzić zawody.

§ 32 

Sędzia ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z zawodów, a w nim ująć:

a) Wynik końcowy zawodów;

b) Strzelców bramek;

c) Osoby napomniane i wykluczone (w przypadku wykluczenia opisać powód).

 

Rozdział VI

KARY DYSCYPLINARNE

§ 33 

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma trzecie, szóste, dziewiąte i dwunaste napomnienie (żółta kartka) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia na 1 kolejne spotkanie.

§ 34 

W przypadku otrzymania przez jednego zawodnika dwóch napomnień (żółtych kartek) w jednym spotkaniu, zawodnik zostaje wykluczony z zawodów (czerwona kartka). Może rozegrać kolejne spotkanie o ile nie jest to napomnienie wymienione w punkcie 33.

§ 35 

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma wykluczenie (czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia na jedno spotkanie. Po odczytaniu adnotacji sędziego w sprawozdaniu organizator, może zwiększyć wymiar kary maksymalnie do 3 meczy, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji z ligi i indywidualnych konsekwencji na Uczelni.

§ 36 

Reprezentacja, która nie spełnia chociaż jednego z podpunktów, tj.:

a) nie stawi się na mecz w wyznaczonym czasie;

b) której skład jest niepełny (mniejszy niż 5 zawodników);

c) której w trakcie trwania zawodów (wykluczenie, kontuzja) będzie niepełny;

d) której zawodnikiem będzie osoba nieuprawniona do gry;

e) zostaje ukarana walkowerem.

§ 37 

Walkower uznawany jest jako wynik 5:0 przeciwko drużynie, która narusza pkt. 36. W przypadku gdy walkower przyznany jest po meczu a drużyna przeciwna ukaranej ma liczbę bramek zdobyta większą niż 5, bramek nie odejmuje się. Strzelcy zostają bez zmian.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38 

Powyższy „Regulamin ligi” jest uzupełniony przez dokument „Przepisy gry”. W przypadku gdy oba dokumenty traktują o tej samej kwestii ostatecznie rozstrzyga „Regulamin ligi”.

§ 39 

Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Zawodów w kwestiach spornych oraz do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei i ducha rozgrywek.

§ 40 

Organizator zastrzega sobie (stosownie do potrzeb) prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Zawodów.

§ 41 

Ewentualne zmiany do ustaleń zawartych w powyższym Regulaminie Zawodów podawane będą do wiadomości na stronie internetowej jak również poprzez bezpośrednie dostarczenie wiadomości koordynatorowi każdej z reprezentacji.

§ 42 

Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiekcie. Za egzekucje roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada koordynator drużyny.

§ 43 

Organizator nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, na których rozgrywane są mecze.

§ 44 

Każdy zawodnik gra na własną odpowiedzialność, Organizator nie odpowiada za żadne urazy oraz ubytki na zdrowiu nabyte podczas gry przez zawodników.

§ 45 

Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry w rozgrywkach.